Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Digital Service Point B.V.
Alle opdrachten van een contractspartij (afnemer) voor een reparatie die door DSP worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden. Voorgestelde wijzigingen zijn alleen bindend indien DSP deze schriftelijk goedkeurt. Niets in deze overeenkomst is van invloed op de voorwaarden die afnemer heeft gesloten bij de aanschaf van de apparatuur van betreffende fabrikant.

Artikel 1. Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt Digital Service Point B.V. aangeduid als "DSP" en haar contractspartij als "afnemer".
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reparatie-opdrachten aan DSP ten aanzien van Canon (consumenten)elektronica en/of accessoires waarvoor DSP reparaties mag uitvoeren (hierna te noemen "apparatuur")
3. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van DSP afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van afnemer wordt door DSP nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Reparatie
1. De reparatie wordt aangeboden met betrekking tot Canon apparatuur. Het is mogelijk dat DSP incidenteel de apparatuur naar de betreffende fabrikant moet doorsturen voor specialistische reparatie.
2. Onder reparatie wordt verstaan: het opheffen c.q. verhelpen van het defect, het onderhouden en schoonmaken van de apparatuur, evenals het testen van de apparatuur na deze werkzaamheden en eventueel bijkomende werkzaamheden welke benodigd zijn om de reparatie naar behoren uit te voeren.
3. Onder onderzoek van apparatuur wordt verstaan: inspectie van de apparatuur en vaststelling van de aard en oorzaak van het defect.
4. DSP staat in voor (des)kundige uitvoering van de reparatiewerkzaamheden.
5. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die afnemer schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan DSP.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Overeenkomsten komen tot stand nadat DSP een volledig en correct ingevuld reparatie opdrachtformulier heeft ontvangen en geaccepteerd. In geval een reparatie wordt uitgevoerd onder een prijsopgave zal pas na acceptatie van de overeengekomen prijs door afnemer een overeenkomst tot stand komen.
2. Een reparatie zal in ieder geval niet behoeven te worden uitgevoerd indien de reparatie naar het oordeel van DSP niet haalbaar en/of zinvol is, tenzij afnemer desondanks wenst dat de reparatie wordt uitgevoerd.
3. Een reparatie is naar het oordeel van DSP in ieder geval niet haalbaar en/of zinvol indien: 1. de apparatuur een ander merk is dan Canon, of 2. de voor reparatie benodigde onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn, of 3. het einde van de technische levensduur van het toestel is bereikt, of 4. de apparatuur om andere redenen technisch onherstelbaar is.

Artikel 4. Reparatie-opdrachtformulier
1. Als reparatie-opdrachtformulier heeft te gelden: 1. het formulier dat afnemer verkrijgt aan de balie bij DSP 2. een formulier dat de gegevens bevat zoals weergegeven in artikel 4.2.
2. Het reparatie-opdrachtformulier dient te bevatten: 1. een duidelijke en zo volledig mogelijke omschrijving van het defect; 2. klantgegevens, waaronder naam, adres en telefoonnummer; 3. een kopie van de aankoopbon indien de apparatuur onder de garantievoorwaarden valt zoals bepaald in artikel 11 van deze algemene voorwaarden; 4. de onderzoekskosten; 5. handtekening van de afnemer

Artikel 5. Prijzen
1. Voor reparatie binnen de garantietermijn worden geen kosten in rekening gebracht, mits: 1. aan de geldende garantievoorwaarden zoals bepaald in artikel 11.1. is voldaan en 2. de reparatie naar het redelijke oordeel van DSP als haalbaar/zinvol is te beschouwen.
2. Reparaties die niet binnen de garantie en/of garantietermijn vallen, zullen worden verricht onder een prijsopgave zoals vermeld in artikel 5.4, tenzij DSP een minimum tarief zal hanteren zoals bepaald in artikel 5.3.
3. Het minimum tarief wordt in de volgende gevallen gehanteerd: 1. de reparatietijd is korter dan 15 minuten 2. het verbruik van onderdelen is minder dan 5 euro (excl. 21 % B.T.W.) 3. het minimumtarief bedraagt 15 euro
4. Een prijsopgave zal gehanteerd worden wanneer bij onderzoek van de apparatuur blijkt dat de kosten voor reparatie meer zullen bedragen dan: 1. het op dat moment geldende minimumtarief, of 2. het door de klant opgegeven bedrag tot waar zonder prijsopgave mag worden gerepareerd

Een prijsopgave zal door DSP aan afnemer vertrekt worden voorafgaande aan de uitvoering van de reparatie. De afnemer dient schriftelijk te bevestigen of hij al dan niet akkoord gaat met de prijsopgave. Pas als afnemer akkoord is met de prijsopgave zal DSP de reparatie uitvoeren.

1. Een opdracht komt niet tot stand indien: 1. de afnemer niet akkoord gaat met de prijsopgave 2. naar het redelijke oordeel van DSP een reparatie niet haalbaar en/of zinvol is. De kosten voor het onderzoek worden aan afnemer in rekening gebracht. Bijkomende administratie- en verzendkosten zullen tevens onderdeel uitmaken van het onderzoek van de apparatuur. Prijzen zijn exclusief 21 % B.T.W. Na betaling van deze kosten zal DSP overgaan tot aflevering van de apparatuur op de in artikel 7 aangegeven wijze.

Artikel 6. Betaling
1.
Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum zonder het recht op aftrek van enige korting over verrekening, op een door DSP aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Bij niet of niet tijdige betaling door de afnemer is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
3. Ten laste van de afnemer komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die DSP, als gevolg van de niet nakoming door de afnemer van diens (betalings)verplichtingen, heeft moeten maken.

Artikel 7. Teruggave/aflevering apparatuur.
1.
Afnemer heeft de mogelijkheid om de apparatuur ofwel aan de balie van DSP op te halen ofwel DSP te verzoeken de apparatuur af te leveren op een door afnemer aangegeven adres zoals vermeld op het reparatie-opdrachtformulier. Afnemer dient DSP tijdig op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing. Indien afnemer dit niet of niet tijdig heeft gedaan, kan DSP niet aansprakelijk gehouden worden voor aflevering aan een verkeerd/gewijzigd adres.
2. In geval afnemer de apparatuur per post wenst te ontvangen zal DSP verzendkosten in rekening brengen.
3. Het balieformulier dient voor de afnemer tevens als bewijs van afgifte.
4. Bij het afhalen of in ontvangst nemen van de apparatuur dient afnemer zich op verzoek van DSP te legitimeren, het reparatienummer en/of balieformulier te overleggen en voor ontvangst van de apparatuur te tekenen.

Artikel 8. Niet afgehaalde apparatuur
1.
Indien om welke reden dan ook de apparatuur niet is afgehaald dan wel niet in ontvangst is genomen binnen zes maanden na het voltooien van de reparatie, zal de apparatuur voor rekening en risico van afnemer worden opgeslagen. DSP zal afnemer (schriftelijk) op de hoogte stellen dat de apparatuur gereed is. Indien afnemer na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen (waarvan de laatste bij aangetekend schrijven) geen reactie geeft, dan heeft DSP het recht om ofwel de apparatuur te verkopen teneinde de door DSP gemaakte kosten vergoed te krijgen, ofwel het recht om de apparatuur te vernietigen.

Artikel 9. Responsetijden
1.
DSP hanteert een responsetijd van 10 werkdagen. De responsetijd wordt naar beste weten opgegeven en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch is niet bindend.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1.
Behalve indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DSP, kan DSP niet gehouden worden tot vergoeding aan afnemer van enige schade, van welke aard dan ook, directe en indirecte (bedrijfs)schade hieronder mede begrepen, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enige door DSP verrichte reparatie en/of (niet)aflevering/transport.
2. De aansprakelijkheid van DSP is in ieder geval beperkt tot het laagste bedrag van ofwel de betreffende contractsom (reparatiekosten) ofwel het bedrag dat DSP van haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt.

Artikel 11. Garantie
1.
DSP geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van zes maanden op de reparatie onverminderd het recht op fabrieksgarantie. De garantietermijn van de reparatie gaat in op het moment van afgifte van de apparatuur aan afnemer. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties welke naar het redelijk oordel van DSP niet meer haalbaar of zinvol zijn, wordt geen garantie gegeven. Voorts wordt geen garantie gegeven indien: 1. de afnemer de apparatuur heeft verwaarloosd, hetzij met opzet, hetzij per ongeluk; 2. de apparatuur beschadigd is door bliksem-, water-, of zandschade. 3. de afnemer wijzigingen aan zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens DSP zijn verricht; 4. de apparatuur beschadigd is door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, beschadiging door inwerken van vocht of enige ander van buiten komende oorzaken; 5. de apparatuur niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzingen omschreven wijze is onderhouden; 6. de afnemer zelf de apparatuur heeft gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires; 7. de afnemer de producten, op welke wijze dan ook, onachtzaam heeft behandeld; 8. de afnemer de apparatuur gebruikt heeft voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt is.
2. Wanneer binnen zes maanden na afgifte van de gerepareerde apparatuur de klachten terugkeren, zal DSP een opgave doen van de prijs voor een nieuwe reparatie: 1. bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht; 2. indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de afnemer doorberekend; 3. na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Artikel 12. Geschillen
1.
Op de overeenkomst tussen DSP en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. De bevoegde rechter te Breda neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen DSP en afnemer, tenzij DSP er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen.

   
  DSP Digital Service Point B.V.
Walter Götz

Hulsenweg 4
6031 SP Nederweert
Tel: (0031) 0495 622621
Fax: (0031) 0495 622721

Mail: info@dsp-bv.com

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag: 8.30 – 16.30 uur Vrijdag: 8.30 – 15.00 uur
 
     
   
   
     
© 2010 Digital Service Point B.V. | Het auteursrecht op deze website berust bij DSP Digital Point Service BV / Walter Goetz. Alle rechten voorbehouden. Door het gebruik van deze site (inclusief alle onderdelen en componenten), gaat u akkoord met onze voorwaarden en privacy policy. Het Canon logo, de slogan "Canon you can" en het logo CPS (Canon Professional Services) zijn geregistreerde handelsmerken van Canon - en worden op deze website geplaatst met toestemming van Canon. De inhoud van deze site mag niet worden verkocht, verhandeld of doorgegeven. Het kopiëren, manipuleren, publiceren of enige andere overdracht van deze materialen is door de rechtbank verboden en strafbaar gesteld, tenzij schriftelijke toestemming is verleend.

Onze werkplaats voor reparatie van foto-, video-en Office-producten (camera's, lenzen, accessoires, scanners, projectoren, printers) bevindt zich in Nederweert (vlakbij de Duitse grens).
De contactgegevens zijn: DSP Digital Service Point BV | Hulsenweg 4 | 6031 SP Nederweert | Telefoon: +31 622 621 0495 | Fax: +31 622 721